NEWS


Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Đông phương học

Mục tiêu của chương trình đào tạo 1. Mục tiêu chung - Đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Ấn Độ học, Korea học, Nhật Bản học, Trung Quốc học, Thái Lan học; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Nhật, Trung, Thái...) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ... 2. Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp kiến thức tổng quan về khu vực học, Đông phương học và kiến thức chuyên sâu về Nhật Bản học, Korea học, Trung Quốc học, Thái Lan học, Ấn Độ học ; - Xây dựng kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy khu vực học, Đông phương học và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, văn hóa các nước phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ... ; - Củng cố năng lực làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...; - Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực khu vực học, Đông phương học.

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quốc tế học

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có kiến thức cụ thể và năng lực chuyên môn như sau: 1.1.1. Kiến thức chung: Hiểu biết những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ - Có kiến thức đại cương về lịch sử thế giới và Việt nam; - Nắm vững những kiến thức cơ sở về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật; - Có kiến thức về môi trường tự nhiên và xã hội; - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 1.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực: Nắm vững kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực Xã hội & Nhân văn - Có kiến thức cơ sở về chính trị, kinh tế, pháp luật,văn hoá; - Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. 1.1.3. Kiến thức theo khối ngành: Hiểu biết những kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu quốc tế và khu vực - Nắm vững các lý thuyết chuyên môn về quan hệ quốc tế, khu vực học; - Có kiến thức nâng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật quốc tế; - Có kiến thức chuyên sâu về một số khu vực như châu Âu, châu Mỹ, châu Á – Thái Bình Dương; - Nắm vững quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam; - Có kiến thức cơ sở về các nghiệp vụ quản trị và giao tiếp đối ngoại. 1.1.4. Kiến thức theo nhóm ngành: Có kiến thức về nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu quốc tế học - Nắm vững các phương pháp nghiên cứu quốc tế; - Biết đánh giá và phân tích vấn đề trên bình diện lý luận quốc tế học cơ bản. 1.1.5 Kiến thức ngành: - Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ (một trong 4 thứ tiếng cơ bản, chú trọng tiếng Anh); - Có kiến cơ bản về tin học, ứng dụng cơ bản vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm - Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Việt Nam học

Đào tạo cử nhân Việt Nam học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Việt Nam học, có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Việt Nam học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam, nước ngoài, các tổ chức quốc tế ...

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quan hệ công chúng

Chương trình giáo dục đại học ngành Quan hệ công chúng đào tạo những cử nhân với kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp các hoạt động xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ hai chiều giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng mục tiêu của họ thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin một cách đúng đắn, chính xác, trung thực; có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề của quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu... Sau khoá học, sinh viên có đủ năng lực làm việc chuyên về quan hệ công chúng trong các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, các công ty cung cấp dịch vụ quan hệ công chúng chuyên nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội…, có khả năng tiếp tục học tập, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

Programme of Bachelor in Journalism

The Journalism bachelor (BA) degree course of Journalism provides the students with necessary knowledge, skills and attitudes to work in the field of journalism – communication such as the capability to carry out various tasks regarding media in the digital era as well as in the context of international integration and globalisation. Furthermore, the students are able to research and solve problems of media at universities or in other research institutions...; After the course, students will be qualified to work for newspaper, media agencies, political and social organisations. They also possess the ability to pursue higher education and accumulate experience to become leaders and experts in the field of journalism and communication.

Programme of Bachelor in Literature

Goals of training - General goals Bachelors of Arts graduating from the department of literature can work as literary researchers and work in such literature-related fields as teaching literature in middle school, high school, college; journalism and publication; management of culture and art-related activities. - Particular goals Bachelors of Arts graduating from the department of literature have ability of researching, preserving, and developing traditional national heritage; introducing world literatures into Vietnam and vice versa; participating in such various activities of the contemporary literary life as literary review, criticism and creative writing.

Programme of Advanced Bachelor in Literature

Goals of training - General goals: Creating bachelors of Arts in Literature who are specialized in literary research and able to work both in the field of literary theories and criticism as well as cultural-related fields. - Particular goals + Training students who after graduating from this advanced program have a good background in literary theories and criticisim, culture, language, and a deep learning of Vietnamese literature and some other great literature in the world. At the same time, bachelors of this advanced program are trained to have ability of obsorbing knew and creative knowledge in the literary field. + Training students who after graduating from this advanced program have good skills of research and criticism in the field of literature; methods of teaching literature in schools; skills of journalism practices as well as creative writing to be able to work in various field of jobmarket. + Training students who after graduating from this advanced program have ability of working in literary research and such literary-related fields as teaching literature in schools, doing journalism, publication, media, cultural-related fields, so forth and so on. Bachelors of Arts graduating from this advanced program have ability of researching, preserving, and developing traditional national heritage; introducing world literatures into Vietnam and vice versa; participating in such various activities of the contemporary literary life as literary review, criticism and creative writing.

Programme of Bachelor in History

The Faculty of History is one of the first faculties of Hanoi General University when it was founded by Government Decree No. 2138/TC of June 6th, 1956. In 1995, the Faculty became a part of the University of Social Sciences and Humanities and has been severing as a leading research and training center in the fields of history, archeology, cultural studies, anthropology, urban history, and several other disciplines in humanities and social science disciplines. . Over 7000 students has graduated from the Faculty of History in both undergraduate and graduate programs, of whom over one hundred have successfully completed the PhD programs and over three hundreds the master programs. Graduates from Faculty of History are working in various fields and institutions across the country to serve the national development. A number of them become historians and cultural researchers, while others choose to become administrators, political and social activists. During the course of struggles for national independence and freedom, a number of Faculty fellows sacrificed their lives, notably Ca Le Hien, also known as Le Anh Xuan, and Ngo Van So. The Faculty has been awarded many honor titles such as: First Class Labor Order Second Class Labor Order The Title of Heroic Labor (in 2000) Thanks to their great achievements in training and research, many professors and lecturers have been awared honor titles, such as First Class, Second and Third Class Orders; many certificates of merits from Vietnam Confederation of Labor and Vietnam National University. More than 50 members have been awarded medals for National Education Cause, medals for Science and Technology Cause, and so on.

Programme of Advanced Bachelor in History

The Faculty of History is one of the first faculties of Hanoi General University when it was founded by Government Decree No. 2138/TC of June 6th, 1956. In 1995, the Faculty became a part of the University of Social Sciences and Humanities and has been severing as a leading research and training center in the fields of history, archeology, cultural studies, anthropology, urban history, and several other disciplines in humanities and social science disciplines. . Over 7000 students has graduated from the Faculty of History in both undergraduate and graduate programs, of whom over one hundred have successfully completed the PhD programs and over three hundreds the master programs. Graduates from Faculty of History are working in various fields and institutions across the country to serve the national development. A number of them become historians and cultural researchers, while others choose to become administrators, political and social activists. During the course of struggles for national independence and freedom, a number of Faculty fellows sacrificed their lives, notably Ca Le Hien, also known as Le Anh Xuan, and Ngo Van So. The Faculty has been awarded many honor titles such as: First Class Labor Order Second Class Labor Order The Title of Heroic Labor (in 2000) Thanks to their great achievements in training and research, many professors and lecturers have been awared honor titles, such as First Class, Second and Third Class Orders; many certificates of merits from Vietnam Confederation of Labor and Vietnam National University. More than 50 members have been awarded medals for National Education Cause, medals for Science and Technology Cause, and so on.

Programme of Bachelor in Archivology

Graduates from this program are expected to earn background knowledge; academic and supplementary insight in records management and archives to practice fundamental professional duties; assist leaders in managing records and archives; research and lecture on these aspects

Programme of Bachelor in Office Management

This program provides theoretical and practical basic knowledge at graduate level; expertise and professional and supplementary knowledge in Office Management in order to help the graduates have abilities to execute and complete the basic tasks required in office management or work as advisors, helping officials organize and execute office management works. Moreover, graduates also can do research and lecture works in the institution which has office management department and can attend to higher education in this major.

Programme of Bachelor in Sino Nom

2. Program goals - Main goals: The program aims to produce bachelors excellent in both political quality and specialized capacity, capable of collecting, preserving, translating, researching, exploring and teaching Sino – Nom. - Specific goals: Graduated students are well equipped with knowledges and skills necessary to approach and resolve Sino – Nom texts, in service of developing an advanced Vietnamese culture deeply imbued with national identity in an integrational and communicational era.

Programme of Bachelor in Hotel Management

The Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities is a national leading establishment in tourism and travel management training. Over the 15 years of development, the Faculty has gained numerous accomplishments in respect of training, scientific research and international cooperation. As the Faculty refines a distinctive mission of training and improving qualified human resources, most of its former students have achieved significant success in their long-term career. They may occupy prominent positions in the State tourism management agencies, become lecturers in academic institutions or managers in tour companies and hotels, and work as senior experts in a variety of tourism related projects, etc. The scientific research projects varied from Vietnam National University level to ministerial level presided over by the Faculty’s lecturers have been highly appreciated by different establishments and professionals in the tourism industry. Additionally, as moving further ups the global rankings, the Faculty has already developed its strong relations with academic institutions throughout the world, e.g. Université de Toulouse Le Mirial (France), Rikkyo University (Japan), the School of Tourism at Munich University of Applied Sciences (Germany), etc. The lecturers and students exchange programme, cooperation in organizing workshops and execution of joint projects helps to nurture these partnerships. With remarkable achievements gained, the Faculty has the great honor of receiving the merit from Vietnam National Administration of Tourism, Hanoi People’s Committee, and the Prime Minister. More than 1,700 fulltime students have enrolled in the Faculty facilitated by 20 enthusiastic and dedicated academic staff, the majority of whom possess hospitality or tourism industry managerial experience that provides students practical and specialized business education. The training curriculum is intensively designed with regard to both tourism related subjects and supplementary ones. The combination between theory learning and practice enables our students to better adapt to the working environment and fill the needs of the industry. Join us and orient your future here!

Programme of Bachelor in Tourism and Travel Management

Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung - Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên du lịch; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Mục tiêu cụ thể - Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lý du lịch, kinh tế du lịch...) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị lữ hành, quản trị sự kiện... ; - Thực hiện, quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch; ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên học phần.