Các hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế luôn nhận được sự hỗ trợ và được tạo mọi điều kiện để hòa nhập vào môi trường đa văn hóa tại Đại học Quốc gia nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.